Protipovodňové opatrenia

Späť Protipovodňové opatrenia téma protipovodňová ochrana na vodných tokoch protipovodňová ochrana mimo vodných tokov zníženie povodňových rizík žiadateľ správcovia vodných tokov správcovia vodných stavieb bezplatná konzultácia

Kultúrne pamiatky

Späť Kultúrne pamiatky téma rekonštrukcia a obnova národných kultúrnych pamiatok žiadateľ vlastník Národnej kultúrnej pamiatky (súkromný aj verejný) bezplatná konzultácia

Manažment odpadového hospodárstva

Späť Manažment odpadového hospodárstva téma AKTIVITY triedenie zhodnocovanie (energetické a materiálové) recyklácia DRUHY sanácia environmentálnych záťaží nie nebezpečné odpady nebezpečné odpady komunálny odpad biologicky rozložiteľné odpady ťažobný odpad žiadateľ subjekty územnej samosprávy subjekty verejnej správy združenia fyzických alebo právnických osôb neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie bezplatná konzultácia

Výskum a inovácie

Späť Výskum a inovácie téma základný výskum priemyselný výskum experimentálny vývoj výskumné infraštruktúry inovácie pre malé a stredné podniky inovačné zoskupenia efektívna spolupráca medzi podnikmi a výskumnými organizáciami žiadateľ výskumné podniky priemyselné podniky SAV univerzity klastre výskumno-vývojové centrá bezplatná konzultácia

Čistota vôd

Späť Čistota vôd téma výstavba a dobudovanie kanalizácie ČOV vodovody pitná voda žiadateľ samosprávy združenia obcí vodárenské spoločnosti bezplatná konzultácia

Poľnohospodárstvo

Späť Poľnohospodárstvo téma chov, pestovanie a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov stavby, technológie a služby lesníctvo rybárstvo agroturizmus energetické zhodnocovanie poľnohospodárskej výroby obnoviteľné zdroje energie žiadateľ poľnohospodári prvovýrobcovia pestovatelia chovatelia a ich združenia bezplatná konzultácia

Technológie

Späť Technológie téma Inovatívne technológie zamerané na: priemyselnú výrobu výrobu energií zhodnocovanie odpadov znižovanie emisií do ovzdušia poľnohospodársku výrobu BAT technológie žiadateľ súkromný sektor (napr. podniky pôsobiace v priemyselnej výrobe, podniky pôsobiace v poľnohospodárstve, energetike a odpadoch bezplatná konzultácia

Čistota ovzdušia

Späť Čistota ovzdušia téma znižovanie emisií zdroje znečisťovania inštalácia koncových zariadení modernizácia výrobných procesov BAT technológie žiadateľ prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania bezplatná konzultácia

Energetika

Späť Energetika téma Výroba a distribúcia energií: obnoviteľné zdroje energie kombinovaná výroba elektriny a tepla Šetrenie energií: energetická efektívnosť, resp. úspora energií nízkouhlíkové hospodárstvo Energetický audit žiadateľ Verejný sektor Súkromný sektor bezplatná konzultácia

Zdravotníctvo

Späť Zdravotníctvo téma Modernizácia zariadení ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti zameraná na: Výstavbu a rekonštrukciu budov Opatrenia pre energetickú efektívnosť budov Nákup medicínskej techniky Nákup zariadenia a vybavenia Zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti žiadateľ Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: Subjekty verejnej správy Subjekty súkromného sektora bezplatná konzultácia